Kontantkøbsbetingelser

1 Omfang
Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af varer online på Kidsprint.com. Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Kidsprint.com og køber, medmindre andet følger nedenfor.

Aftaleindgåelser
Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Køber får en kopi af betingelser sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

På kidsprint.com kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

Kidsprint.com forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

Kidsprint.com tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

Ejendomsret
Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.

Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen.

Kidsprint.com har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

 1. Reklamationsret
  • Kunden har 24 måneders reklamationsret i Danmark. Dette er gældende for alle produkter der er 100% klar til brug ved modtagelse. Reklamationsretten er gældende for alle ikke-sliddele på produkterne. Det er Kidsprint.com der i samarbejde med producenten, vurderer om en del på varen er en sliddel eller om fejlen skyldes en fabrikationsfejl fra producenten.
  • Skyldes en fejl eller mangel kundens håndtering af produktet, frafalder reklamationsretten og der kan opkræves gebyr for Kidsprint.com’ håndtering af sagen.
  • Reklamationsretten er ikke gældende på alle 3D printede produkter, graverede produkter, samle selv produkter og produkter der kræver overførsel af software til hardware, hvor software overførsel fra kunden kan beskadige hardware og firmware.

Betalingsbetingelser og gebyrer
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Mobile Pay, Dankort, Visa-Dankort, Visa.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, udsteder Kidsprint.dk et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved EAN-nummer, bankoverførsel eller finansiering.

Ved mistanke om kortsvindel kan Kidsprint.com kræve betaling via bankoverførsel. Kidsprint.dk skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at køber ikke beskyttet af indsigelsesordningen ved bankoverførsel.

Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

Levering og risiko
Levering sker til den af køber oplyste adresse. Som udgangspunkt sender Kidsprint.com varerne efterfølgende dag, hvis varen ikke er en personaliseret vare, i restordre eller 3D printet vare. Personaliserede og 3D printede varer har længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Kidsprint.com tager forbehold for udsolgte varer.

Ved levering af Makerware kan Kidsprint.com mod et tillæg på kr. 499,- levere til Bornholm, dog yder Kidsprint.dk ikke opsætning og andre serviceydelser. Til andre ikke-brofaste øer kan Kidsprint.com levere Makerware til færgeleje mod forudgående aftale med Kidsprint.com’s kundeservice. Kontakt kundeservice for yderligere information på tlf. 22 56 58 38

Kidsprint.com estimerer normalt en leveringstid på max. 14-30 hverdage. Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der ligger uden for Kidsprint.com’s indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer Kidsprint.com ikke på det tidspunkt, som på forhånd er oplyst til køber, er køber ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

Såfremt varen leveres med Post Danmark, leverer Kidsprint.com i hele Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved brug af andre transportører leveres i hele Danmark, med undtagelse af ikke-brofaste øer.

Er køber ikke bosiddende i Danmark, men ønsker køber alligevel at indgå en aftale på kontantkøbsbetingelser hos Kidsprint.dk, skal køber selv skal afhente eller sørge for afhentning af sin ordre på vores lager på Skibetvej 14, 7100 Vejle.

Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til Kidsprint.com umiddelbar efter.

Modsætter køber sig levering, er Kidsprint.com berettiget til at kræve erstatning, jf. Kidsprint.dk’ gebyrsatser på kidsprint.com eller jf. dansk rets almindelige regler.

Når Kidsprint.com har indleveret varen til transportør frafalder Kidsprint.com ansvar for varen. Det er kundens ansvar at være til stede til modtagelse af vare eller have aftale med transportør af varen omkring levering uden underskrift. Kidsprint.com tager ikke ansvar for forsvundne varer grundet manglende levering, modtagelse eller andre fejl efter varen er indleveret til valgte transportør.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

Købers ansvar
Ud over købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

 1. Underretning
  • Køber skal indenfor 14 dage af modtagelse meddele Kidsprint.com om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber. Meddelelsen skal indeholde gyldig dokumentation.
  • I tilfælde af berettiget reklamation, får køber ingen reduktion i købsprisen førend produktet har været ude af funktion i over 21 arbejdsdage, efter køber har underrettet Kidsprint.com herom. Kidsprint.com kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber, indtil produktet igen er funktionsdygtigt
 2. Betaling af omkostninger
  • Køber skal afholde omkostningerne til transport af produkter udenfor Kidsprint.com’ forretningsområde og til Kidsprint.com.

Sælgers ansvar
Kidsprint.com er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor Kidsprint.com’s forretningsområde (se kidsprint.com).

 1. Udbedring
  • Kidsprint.com er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.
  • Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, er ikke omfattet af Kidsprint.com´ forpligtelse til udbedring.
  • Kidsprint.com forbeholder sig retten til, til enhver tid at søge udbedring før en eventuel ombytning. Kidsprint.com kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter Kidsprint.com’ vurdering.
 2. Produktansvar
  • Kidsprint.com’ ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra Kidsprint.com´ side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af Kidsprint.com.

I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette Kidsprint.com og medvirke til sagens opklaring. Kidsprint.com har ret til at besigtige skaden.

Fortrydelsesret
Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele Kidsprint.com sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail).

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Der ydes ingen fortrydelsesret på bestilling af 3D printede emner, herunder og ikke begrænset til 3D minimig figurer.

Særregler ved personaliserede produkter
Produkter med tryk, 3D print, samle selv kits, gravering, personalisering eller 3D selfies kan IKKE byttes eller returneres. Returretten frafalder på det tidspunkt hvor Kidsprint ApS går i gang med at trykke, brodere, gravere eller 3D printe varen, jævnfør Forbrugeraftaleloven, § 18, stk. 3.

Følge af fortrydelse
Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Kidsprint.com alle betalinger modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Kidsprint.com har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale.

Kidsprint.com gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret Kidsprint.com om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Kidsprint.com kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Kidsprint.com har modtaget varerne retur.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.